Posturi vacante

Asociația Casa Faenza, cu sediul în Timișoara, strada Aleea Sănătății nr.15 organizează concurs pentru ocuparea posturilor de:


- 1 pedagog social pe perioada nedeterminată
- 1 pedagog social pe perioadă determinată.


Dosarele se depun la sediul asociației până în data de 10.10.2017 ora 13.00.
Verificarea candidaţilor va consta în 2 probe: proba scrisă și interviu.

Notarea celor două probe se face prin note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei.

Nota finală este dată de media aritmetică dintre nota obținută la proba scrisă, respectiv cea obținută la interviu.
Punctajul minim pe care candidatul trebuie să îl obțină la proba scrisă este de 7 (șapte) puncte.


Nota minimă de promovare a concursului este 7 (șapte).
Concursul se va desfășura în data de 01.11.2017:
- proba scrisă la ora: 10.00
- interviul la ora: 12.00.
Condiții de participare: studii medii de specialitate.
În vederea participării la concurs candidații depun dosarul de înscriere la sediul asociației. Acesta va conține în mod obligatoriu:
- CV – model european;
- cererea de înscriere la concurs;
- certificat medical care atestă faptul că este apt pentru prestarea muncii respective (eliberat de medicul de familie);
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe diploma de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- adeverința de vechime totală în câmpul muncii, respectiv copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul;
- cazier judiciar;
- copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale din anul anterior sau recomandare, după caz.
Telefon: 0356101409;

Bibliografie:

1. Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și actualizată;
2. DSM- IV R – Tulburările de Dezvoltare Pervazivă – Tulburarea autistă; Tulburarea Rett; Tulburarea dezintegrativă a copilăriei, Tulburarea Asperger;
3. Manualul de bune practici utilizat în abilitarea copiilor cu tulburări de spectru autist al Asociației Casa Faenza:
- cap. 6 - Evaluarea pedagogică
- cap. 8 – Imitația
- cap. 11 – Structura, rutina, predictibilitate
- cap. 13 – Concepte cognitive
- cap. 14 – Stimulare senzorială
- cap. 16 – Autonomie personală.

 

 

Log In